Skip to main content

GARANTIITINGIMUSED

GARANTIITINGIMUSED

Üldised garantiitingimused
Aknagrupp OÜ müüb kvaliteetseid tooteid, võttes arvesse, et nende pikaajalisus ja tõhusus sõltub toodete kasutamisest nende tavapärasel otstarbel, nõuetekohasest paigaldamisest (kooskõlas toonitud klaasi kasutavate ettevõtete põhimõtete, ehitustavade ja asjakohaste tehniliste standarditega) ning korrapärasest hooldusest ja nõuetekohasest kasutamisest.
Üldsätted
1. Garantiiaeg:
a) 5 aastat PVC akendel ja ustel (nt aknad või fikseeritud uuenduslikud kald-pöörd sulgurid),
b) 2 aastat erikujulistel akendel, näiteks kaaraknad (välja arvatud ruudu- või ristkülikukujulised aknad),
c) 2 aastat PVC välisustel (nt ukseprofiil ja üleminekuprofiil),
d) 2 aastat HST kald-pöördsulguritega liug- või muudele süsteemidele, kus aknaraami avamine toimub selle liigutamisel aknaraami suhtes,
e) 1 aasta tihendite vastupidavusele ja tihedusele,
f) 2 aastat aknatarvikutele (kõigile elementidele, sealhulgas ohutuse seisukohalt oluliste elementide vastupidavusele) tavapärastes kasutustingimustes; agressiivses keskkonnas, eriti rannikualadel, garantii ei kehti; siis peate korrosiooni kaitseks kasutama spetsiaalseid tarvikuid, mis on kohandatud agressiivsetele tingimustele,
g) 1 aasta paigaldustarvikutele, nagu uksesulgurid, õhutusavad, ukselingid, korpused ja hõõrdpidurite piirajad, elektromagnetilised lukud, sisseehitatud detailid,
h) 1 aasta remondiks või asendamiseks kasutatud detailidele,
i) 1-5 aastat klaasitud üksustele, millele kehtib eraldi tootjapoolne garantiipakett. Üksuste tiheduse garantii sõltub konstruktsioonist ja kujust.
2. Garantiiperioodi arvestatakse alates kuupäevast, mil tootja või edasimüüja toote kliendile müüs. See on märgitud garantiikaardil.
3. Garantii kehtib kogu ELis.
4. Garantiiperioodi jooksul kohustub müüja tagama defektsete detailide, mis polnud toote vastuvõtmise ajal nähtavad ja mis on toote eluea jooksul ilmsiks tulnud, parandamiseks/asendamiseks vajalikud elemendid. Nende tarneviisi valik jääb ettevõttele Aknagrupp OÜ.
5. Müüja ei vastuta garantii alusel toote lepingule mittevastavuse eest, kui ostja teadis või oleks pidanud teadma selle mittevastavuse olemasolust lepingu sõlmimise ajal.
6. Ostja on kohustatud enne vanade akende eemaldamist kontrollima ostetud toodete kvantiteeti ja kvaliteeti. Ilmsed vead ei saa olla kaebuste aluseks pärast akende vastuvõtmist. Ilmsete vigade all peetakse silmas mittevastavust: akende ja profiilide mõõtmed, jaotised, värvus ja mehaanilised kahjustused kriimustuste, pragude jms kujul.
7. Nähtavatest kahjustustest tuleks teavitada tarnijat tarnimise ajal või tootjat hiljemalt 3 päeva jooksul pärast tarnimist. Pärast paigaldamist neid kaebusi vastu ei võeta.
8. Ostja on kohustatud oma kulul läbi viima dokumenteeritud perioodilise ülevaatuse ning puhastamise ja hoolduse vastavalt kasutusjuhendile ja käitamisele, et tagada toodete nõuetekohane toimimine.
9. Kaebus esitatakse kirjalikult toodete müügikohas.
10. Kaebus võetakse vastu, kui garantiikaart on täidetud koos ostudokumendiga. Garantiikaardid on saadaval kohas, kust aknad telliti, ja otse müüja kodulehel.
11. Kaebus ei ole põhjus aknaraamide eest maksmisest keeldumiseks. Maksmata kauba suhtes ei saa kaebust esitada.
Garantii ulatus
1. Garantii katab:
a) varjatud defektid, mis tulenevad valest töötlusest või kasutatud materjalide defektidest,
b) PVC-profiilid –mõõtmete ja kuju stabiilsus ning struktuuriliidete profiilide tugevus,
c) aknaliitmike ning turvalisuse seisukohast oluliste komponentide vastupidavus,
d) tihendid, mis on akendesse paigaldatud normaaltingimustes, kuid mis lasevad klaaside vahele tolmu või niiskust.
2. Garantii ei kata:
a) mehaanilisi, keemilisi ja tootekahjustusi, mida tootja ei ole põhjustanud, sealhulgas neid, mis tulenevad ebastabiilsest keskkonnast, millesse tooted on paigaldatud,
b) vigu või ebatäpsusi, mis jäävad pärast paigaldamist nähtamatuks ja ei mõjuta toote kasutusväärtust (nt kriimustused) või ei ületa standardites kindlaksmääratud lubatud hälbeid,
c) kasutusjuhendis kirjeldatud seadistusi. Aknaliitmike kohandamisega seotud tegevused ei ole garantiiga kaetud. Kasutaja peab kohandama oma aknaliitmikke ise või kutsuma oma kulul kvalifitseeritud isiku aknaid kontrollima,
d) toote defektid, mille põhjustavad:
• toote paigaldamine või kasutamine vastavalt lisatud juhistele ning paigalduskohast tulenevatele asjakohastele kaubanduseeskirjadele või tehnilistele standarditele,
• ebaõige käitamine, mis põhjustab eelkõige äravooluavade ummistumist, ebaõige hooldus või hoolduse puudumine, sobimatud puhastusvahendid,
• juhuslikud sündmused (tulekahju, üleujutus jne),
• normaalne kulumine,
• mehaanilised kahjustused, nagu kriimustused klaasi välisküljel, kulumisjäljed, praod, standarditega lubatud piiridesse jäävad defektid,
• plekid, mida põhjustavad näiteks keemilised või termilised ained, sädemed,
• udusus seest- või väljastpoolt, mida põhjustavad ruumide halb ventilatsioon või ilmastikuolud,
• optilised nähtused, mida nimetatakse Newtoni rõngasteks (vikerkaareefekt), mis on iseloomulikud kuumpoleeritud klaasi puhul,
• klaasi loomulikud defektid, mis jäävad kehtivate standarditega lubatud piiridesse,
• eespool loetlemata mud vead, kui nende kõrvaldamine sõltub ainult klaaspaketi vahetamisest. Selliste defektide kõrvaldamise eest lasub vastutus müüjal, kes peab tellima tootjalt sobivad klaaspaketid.
Lõppsätted
1. Väiksemate paranduste, kohanduste ja asendusakende kaebus tuleb saata otse müüjale.
2. Kaitsepakend tuleb eemaldada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.
3. Aknagrupp OÜ jätab endale õiguse teha otsused vastutuse ulatuse määramiseks akende kahjustamise (hävinemise) puhul, leppides kokku, et pöördutakse poolte vahel kokku lepitud asjakohase neutraalse eksperdi või instituudi poole ja austatakse teostatud ekspertiisi tulemusi, ekspertiisi kulud kannab osapool, kelle vastu otsus tehti.
4. Kõik vaidlused lahendatakse tootja peakontori kohtupiirkonna kohtus.

AKNACENTRUM